Richèl Lubbers, sinds 2006 lid van BNA

In Nederland is de titel ‘architect’ wettelijk beschermd. Als BNA-architect vinden we deze bescherming noodzakelijk. Maar de ’titel architect’ geeft de opdrachtgever nog niet 100% waarborg voor een goede uitoefening van het vak, en die waarborg wil Richèl Lubbers Architecten wel aan de klant kunnen geven. Daarom zijn we actief lid van de BNA en onderschrijven wij de kwaliteitseisen. Zo waarborgen we maximale kwaliteit voor u als opdrachtgever.

Welke voordelen heeft het inschakelen van ons als BNA-architect voor u als opdrachtgevers? De architecten van Richel Lubbers Arcitecten:

  • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU);
  • hebben de vereiste praktijkervaring;
  • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
  • zijn verplicht jaarlijks ten minste tweeëndertig uur aan bij- en nascholing te besteden;
  • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
  • garanderen absolute vertrouwelijkheid;
  • werken altijd met de Algemene Voorwaarden – DNR 2011 -versie2013
  • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
  • zijn gehouden aan de Gedragscode van de BNA.